Krasnoyarsk Representative Office

Nataliya Troitskaya, Head of Krasnoyarsk Office

140 Mira pr.,
Krasnoyarsk, Russia, 660021
tel/fax. +7 (391) 211 84 33
mob. +7 913 165 30 48
e-mail: troitskaya@prokhorovfund.ru

Irina Hodyaeva, accountant

140 Mira pr.,
Krasnoyarsk, Russia, 660021
tel/fax. +7 (391) 211 84 33
mob. +7 908 213 12 59
e-mail: hodyaeva@prokhorovfund.ru

Petr Troitskiy, public relations chief expert

140 Mira pr.,
Krasnoyarsk, Russia, 660021
tel/fax. +7 (391) 211 84 33
mob. +7 913 505 36 72
e-mail: troitskiy@prokhorovfund.ru

Varvara Ivanova, PR manager

140 Mira pr.,
Krasnoyarsk, Russia, 660021
tel/fax. +7 (391) 211 84 33
mob. +7 902 942 18 79
e-mail: ivanova@prokhorovfund.ru

Valentina Tislyankova, target project manager

140 Mira pr.,
Krasnoyarsk, Russia, 660021
tel. +7 (391) 211 61 48
mob. +7 913 536 65 71
e-mail: tislyankova@prokhorovfund.ru

Irina Kelpsha, office manager

140 Mira pr.,
Krasnoyarsk, Russia, 660021
tel/fax. +7 (391) 211 84 33
e-mail: all@prokhorovfund.ru